एक पाऊल पुढे २०२३

  • Post author:
  • Post category:Activities

एक आवश्यक सेवा म्हणून डॉ. हेडगेवार फिरते रुग्णालयाच्या माध्यमातून आणखी एक पाऊल,

हृदय तपासणी साठी ECG मशीन

आता फिरत्या रुग्णालयावर देखील आणीबाणीच्या स्थितीत योग्य सल्ला रुग्णाला देणे सुलभ होईल.